Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

conflict

คำแปล

ความขัดแย้ง

I
tried
to
avoid
conflict
.

ฉันพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

I
tried
to
avoid
conflict
.

ฉันพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

There
is
conflict
in
that
country
.

มีความขัดแย้งอยู่ในประเทศนั้น

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย