Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

condition

คำแปล

สภาพ, เงื่อนไข

This
car
is
in
good
condition
.

รถคันนี้สภาพดี

This
car
is
in
good
condition
.

รถคันนี้สภาพดี

The
condition

สภาพ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย