Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

competition

คำแปล

การแข่งขัน, การประกวด

We
have
lost
the
competition
.

พวกเราได้แพ้การแข่งขันแล้ว

We
have
lost
the
competition
.

พวกเราได้แพ้การแข่งขันแล้ว

The
competition
begins
today
.

การแข่งขันนั้นเริ่มวันนี้

แสดงประโยคเพิ่ม