Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

company

คำแปล

บริษัท

I
would
have
managed
the
company
.

ฉันคงจะได้บริหารบริษัทนี้

I
would
have
managed
the
company
.

ฉันคงจะได้บริหารบริษัทนี้

It
is
a
French
company
.

มันคือบริษัทฝรั่งเศส

แสดงประโยคเพิ่ม