colors

คำแปล
สี
Orange
สีส้ม
ส้ม (ผลไม้)
and
และ
gray
สีเทา
are
เป็น
อยู่
colors
สี
.
สีส้มและสีเทาเป็นสี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย