cold

คำแปล
เย็น
Today
วันนี้
it
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
cold
เย็น
.
วันนี้หนาว
3 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
children
เด็ก
ลูก
drink
ดื่ม
cold
เย็น
milk
นม
.
พวกลูกๆของฉันดื่มนมเย็น
Our
ของพวกเรา
beer
เบียร์
is
เป็น
อยู่
คือ
cold
เย็น
.
เบียร์ของพวกเราเย็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย