Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

coffee

คำแปล

กาแฟ

We
drink
coffee
.

พวกเราดื่มกาแฟ

2 ความคิดเห็น

I
drink
coffee
.

ฉันดื่มกาแฟ

2 ความคิดเห็น

Wine
and
coffee

ไวน์และกาแฟ

4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง