Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

closed

คำแปล

You
have
closed
the
window
.

คุณได้ปิดหน้าต่างบานนี้

You
have
closed
the
door
.

คุณได้ปิดประตูบานนี้

He
has
closed
the
door
.

เขาได้ปิดประตูบานนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ close

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icloseclosed
he/she/itclosesclosed
you/we/theycloseclosed