Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

close

คำแปล

ปิด

They
are
going
to
close
the
book
.

พวกเขากำลังจะปิดหนังสือเล่มนี้

They
are
going
to
close
the
restaurant
.

พวกเขากำลังจะปิดร้านอาหารนี้

You
are
going
to
close
the
door
.

คุณกำลังจะปิดประตูบานนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ close

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icloseclosed
he/she/itclosesclosed
you/we/theycloseclosed

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย