clearly

คำแปล
เห็นได้ชัด
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
clearly
เห็นได้ชัด
not
ไม่ใช่
ไม่
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
.
เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชาย
Clearly
เห็นได้ชัด
เห็นได้ชัด
Speak
พูด
clearly
เห็นได้ชัด
.
พูดชัดๆ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย