Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cinema

คำแปล

โรงหนัง

My
mother
takes
me
to
the
cinema
.

คุณแม่ของผมพาผมไปโรงหนัง

My
mother
takes
me
to
the
cinema
.

คุณแม่ของผมพาผมไปโรงหนัง

I
work
at
the
cinema
.

ฉันทำงานที่โรงหนัง

แสดงประโยคเพิ่ม