Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

choice

คำแปล
ตัวเลือก, ทางเลือก
We
have
two
choices
.
พวกเรามีสองทางเลือก
1 ความคิดเห็น
I
have
no
choice
.
ฉันไม่มีทางเลือก
I
have
no
choice
.
ฉันไม่มีทางเลือก
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย