ภาษาอังกฤษ

changes

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
changeตัวอย่างI will be happy if I change my job.คำแปลนจะยนดาฉนเปลี่ยนงานของฉ
changedตัวอย่างHe has changed his glasses since two years ago.คำแปลเขาไดเปลี่ยนแวนตาของเขาตั้งแตสองปี่แล
changeตัวอย่างWe will not change our names.คำแปลพวกเราจะไมเปลี่ยนชื่อของพวกเรา
changeตัวอย่างWe do not like change.คำแปลพวกเราไมชอบการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย