Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

century

คำแปล
ศตวรรษ
A
century
is
not
a
year
.
หนึ่งศตวรรษไม่ใช่หนึ่งปี
A
century
is
not
a
year
.
หนึ่งศตวรรษไม่ใช่หนึ่งปี
A
century
is
over
.
ผ่านไปแล้วหนึ่งศตวรรษ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย