ภาษาอังกฤษ

cellphones

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
cellphoneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI read the newspaper on my cellphone.คำแปลผมอานหนงสอพมพบนโทรศพทอถอของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย