Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

category

คำแปล
ประเภท, หมวดหมู่
Cheese
and
milk
are
in
the
same
category
.
เนยแข็งและนมอยู่ในประเภทเดียวกัน
Cheese
and
milk
are
in
the
same
category
.
เนยแข็งและนมอยู่ในประเภทเดียวกัน
The
category
ประเภท
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย