case

คำแปล
กรณี, คดี
In
inanycase
อย่างไรก็ตาม
ใน
any
inanycase
อย่างไรก็ตาม
ใดๆ
case
inanycase
อย่างไรก็ตาม
กรณี
คดี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
know
รู้จัก
รู้
her
เธอ
ของเธอ
.
อย่างไรก็ตาม ฉันไม่รู้จักเธอ
In
inanycase
อย่างไรก็ตาม
ใน
any
inanycase
อย่างไรก็ตาม
ใดๆ
case
inanycase
อย่างไรก็ตาม
กรณี
คดี
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
know
รู้จัก
รู้
her
เธอ
ของเธอ
.
อย่างไรก็ตาม ฉันไม่รู้จักเธอ
In
ใน
this
นี้
นี่
case
กรณี
คดี
,
call
เรียก
โทร
the
thepolice
ตำรวจ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
police
thepolice
ตำรวจ
ตำรวจ
.
ในกรณีนี้ โทรเรียกตำรวจ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย