Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

car

คำแปล

รถยนต์

Four
yellow
cars

รถสีเหลืองสี่คัน

1 ความคิดเห็น

My
son
's
wife
does
not
have
a
car
,
but
she
has
a
bicycle
.

ภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน

My
son
's
wife
does
not
have
a
car
,
but
she
has
a
bicycle
.

ภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย