Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

candidate

คำแปล
ผู้สมัคร
That
candidate
gave
a
speech
last
Monday
.
ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
That
candidate
gave
a
speech
last
Monday
.
ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
I
like
the
other
candidate
more
.
ฉันชอบผู้สมัครอีกคนมากกว่า
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย