candidate

คำแปล
ผู้สมัคร
That
นั้น
นั่น
ว่า
candidate
ผู้สมัคร
gave
ให้
a
หนึ่ง
speech
ปราศรัย
การปราศรัย
last
สุดท้าย
Monday
วันจันทร์
.
ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
other
อื่นๆ
candidate
ผู้สมัคร
more
มากกว่า
อีก
มากขึ้น
.
ฉันชอบผู้สมัครอีกคนมากกว่า
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
candidate
ผู้สมัคร
ผู้สมัคร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย