Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cancer

คำแปล

มะเร็ง, โรคมะเร็ง

The
man
died
of
cancer
.

ผู้ชายคนนี้ตายด้วยโรคมะเร็ง

The
farmer
died
of
cancer
.

ชาวไร่คนนี้ตายด้วยโรคมะเร็ง

The
man
died
of
cancer
.

ผู้ชายคนนี้ตายด้วยโรคมะเร็ง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย