Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

campaign

คำแปล
การรณรงค์, การโฆษณา, การเผยแพร่
During
the
campaign
he
only
talked
about
the
economy
.
ช่วงหาเสียงนี้เขาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น
During
the
campaign
he
only
talked
about
the
economy
.
ช่วงหาเสียงนี้เขาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น
What
is
the
strategy
of
his
campaign
?
แผนการการหาเสียงของเขาคืออะไร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย