Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

call

คำแปล

โทร, เรียก

We
will
call
you
tonight
.

พวกเราจะโทรหาคุณคืนนี้

2 ความคิดเห็น

Call
your
sisters
.

โทรหาพี่สาวหลายคนของคุณ

Call
me
tomorrow
.

โทรหาฉันวันพรุ่งนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ call

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย: