Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

build

คำแปล
สร้าง
We
need
to
build
a
house
.
พวกเราจำเป็นต้องสร้างบ้านหลังหนึ่ง
We
do
not
build
anything
.
พวกเราไม่สร้างอะไร
What
do
you
build
?
คุณสร้างอะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย