Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

budget

คำแปล

งบ

One
million
dollar
budget

งบประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์

One
million
dollar
budget

งบประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์

The
budget
is
very
important
.

งบประมาณนี้สำคัญมาก

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย