Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brother

คำแปล

น้องชาย (คำนามเอกพจน์), พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)

My
brother
drinks
water
.

พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น

My
brother
drinks
water
.

พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น

My
brother
drinks
water
.

พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง