Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bridge

คำแปล
สะพาน
There
is
a
dog
on
the
bridge
.
มีหมาตัวหนึ่งอยู่บนสะพาน
There
is
a
dog
on
the
bridge
.
มีหมาตัวหนึ่งอยู่บนสะพาน
Where
is
the
bridge
?
สะพานอยู่ที่ไหน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย