break

คำแปล
ทำลาย, ทำให้แตก, ทุบ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
break
ทำลาย
ทำให้แตก
ทุบ
his
ของเขา
glasses
แว่นตา
แก้ว
.
พวกเขาจะทำลายแว่นตาของเขา
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
break
ทำลาย
ทุบ
ทำให้แตก
that
นั้น
ว่า
นั่น
plate
จาน (คำเอกพจน์)
.
เธอจะทำลายจานใบนั้น
He
เขา
is
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
break
ทำลาย
ทุบ
ทำให้แตก
this
นี้
นี่
glass
แก้ว
.
เขาจะทำลายแก้วใบนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ break

PersonPresentPast
Ibreakbroke
he/she/itbreaksbroke
you/we/theybreakbroke
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย