Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brand

คำแปล

ยี่ห้อ

The
brand
is
a
success
.

ยี่ห้อประสบความสำเร็จ

1 ความคิดเห็น

The
brand
is
a
success
.

ยี่ห้อประสบความสำเร็จ

1 ความคิดเห็น

The
brand
is
a
success
.

ยี่ห้อประสบความสำเร็จ

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย