Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brain

คำแปล

สมอง

This
is
too
much
for
my
small
brain
.

นี้มันมากเกินไปสำหรับสมองเล็กๆของฉัน

He
has
cancer
in
his
brain
.

เขาเป็นโรคมะเร็งในสมองของเขา

He
has
cancer
in
the
brain
.

เขาเป็นโรคมะเร็งในสมอง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย