Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bottle

คำแปล

ขวด

I
have
a
bottle
of
water
.

ฉันมีน้ำขวดหนึ่ง

I
have
a
bottle
of
water
.

ฉันมีน้ำขวดหนึ่ง

It
is
my
bottle
.

มันคือขวดของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย