Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

blood

คำแปล
เลือด
Blood
is
red
.
เลือดสีแดง
1 ความคิดเห็น
Blood
is
red
.
เลือดสีแดง
1 ความคิดเห็น
Blood
is
red
.
เลือดสีแดง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย