Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

birth

คำแปล
การเกิด
Her
birth
day
is
tomorrow
.
วันเกิดของเธอคือพรุ่งนี้
Her
birth
day
is
tomorrow
.
วันเกิดของเธอคือพรุ่งนี้
What
is
your
date
of
birth
?
คุณเกิดวันที่เท่าไร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย