Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

birth

คำแปล

การเกิด

Her
birth
day
is
tomorrow
.

วันเกิดของเธอคือพรุ่งนี้

Her
birth
day
is
tomorrow
.

วันเกิดของเธอคือพรุ่งนี้

What
is
your
date
of
birth
?

คุณเกิดวันที่เท่าไร

แสดงประโยคเพิ่ม