Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

benefit

คำแปล
ผลประโยชน์
These
book
are
of
benefit
to
me
.
หนังสือพวกนี้มีประโยชน์กับฉัน
These
book
are
of
benefit
to
me
.
หนังสือพวกนี้มีประโยชน์กับฉัน
I
said
it
for
your
benefit
.
ฉันพูดเพื่อประโยชน์ของคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย