Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

believe

คำแปล

เชื่อ

I
believe
you
.

ฉันเชื่อคุณ

1 ความคิดเห็น

They
believe
that
we
are
brothers
.

พวกเขาเชื่อว่าพวกเราเป็นพี่น้องกัน

I
believe
in
the
boy
.

ฉันเชื่อในตัวเด็กผู้ชายคนนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ believe

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ibelievebelieved
he/she/itbelievesbelieved
you/we/theybelievebelieved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง