Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

basketball

คำแปล

บาสเกตบอล

We
played
basketball
yesterday
.

พวกเราได้เล่นบาสเกตบอลเมื่อวานนี้

We
played
basketball
yesterday
.

พวกเราได้เล่นบาสเกตบอลเมื่อวานนี้

They
like
basketball
.

พวกเขาชอบบาสเกตบอล

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย