Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bar

คำแปล

บาร์

My
father
has
a
bar
.

คุณพ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

My
father
has
a
bar
.

คุณพ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

My
dad
has
a
bar
.

พ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม