Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bank

คำแปล

ธนาคาร

I
go
to
the
bank
.

ฉันไปที่ธนาคาร

1 ความคิดเห็น

I
go
to
the
bank
.

ฉันไปที่ธนาคาร

1 ความคิดเห็น

I
go
to
the
bank
.

ฉันไปที่ธนาคาร

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง