Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bank

คำแปล
ธนาคาร
I
go
to
the
bank
.
ฉันไปที่ธนาคาร
1 ความคิดเห็น
I
go
to
the
bank
.
ฉันไปที่ธนาคาร
1 ความคิดเห็น
I
go
to
the
bank
.
ฉันไปที่ธนาคาร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย