ball

คำแปล
ลูกบอล
That
นั่น
นั้น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
ball
ลูกบอล
.
นั่นคือลูกบอลลูกหนึ่ง
This
นี่
นี้
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
ball
ลูกบอล
.
นี่คือลูกบอลลูกหนึ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
a
หนึ่ง
ball
ลูกบอล
.
ฉันมีลูกบอลลูกหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย