Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

avenue

คำแปล

วิธีการ, ถนนใหญ่, ลู่ทาง

We
live
on
the
same
avenue
.

พวกเราอยู่บนถนนเดียวกัน

They
live
on
the
same
avenue
.

พวกเขาอยู่บนถนนเดียวกัน

We
live
on
the
same
avenue
.

พวกเราอยู่บนถนนเดียวกัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย