Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

aunt

คำแปล

น้า, อา, ป้า

She
runs
with
my
aunt
.

เธอวิ่งกับป้าของฉัน

2 ความคิดเห็น

She
runs
with
my
aunt
.

เธอวิ่งกับป้าของฉัน

2 ความคิดเห็น

She
runs
with
my
aunt
.

เธอวิ่งกับป้าของฉัน

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง