Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

article

คำแปล
บทความ
I
read
an
article
in
the
newspaper
.
ฉันอ่านบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์
I
read
an
article
in
the
newspaper
.
ฉันอ่านบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์
That
article
is
interesting
.
บทความนั้นน่าสนใจ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย