Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

argument

คำแปล

การโต้เถียง, ความขัดแย้ง

She
has
an
argument
with
me
.

เธอมีการโต้เถียงกับฉัน

She
has
an
argument
with
me
.

เธอมีการโต้เถียงกับฉัน

What
is
this
argument
?

ความขัดแย้งนี้คืออะไร

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย