Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

architect

คำแปล
สถาปนิก
He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.
เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก
He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.
เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก
The
architect
is
my
uncle
.
สถาปนิกคือลุงของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย