Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

approximately

คำแปล

ประมาณ

You
have
approximately
a
month
.

คุณมีเวลาประมาณหนึ่งเดือน

They
are
approximately
the
same
age
.

พวกเขาอายุใกล้เคียงกัน

They
are
approximately
the
same
.

พวกเขาคล้ายกัน