Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appointment

คำแปล
การนัดหมาย, การแต่งตั้ง
I
have
an
appointment
with
him
at
six
.
ฉันนัดเขาตอนหกโมง
I
have
an
appointment
with
him
at
six
.
ฉันนัดเขาตอนหกโมง
You
have
an
appointment
with
her
today
.
คุณนัดเธอวันนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย