apples

คำแปล
แอปเปิ้ล
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
three
สาม
apples
แอปเปิ้ล
.
ฉันกินแอปเปิ้ลสามลูก
5 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
two
สอง
apples
แอปเปิ้ล
.
ฉันมีแอปเปิ้ลสองลูก
16 ความคิดเห็น
Five
ห้า
apples
แอปเปิ้ล
แอปเปิ้ลห้าลูก
9 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย