Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appear

คำแปล
ดู, ปรากฏ
They
appear
at
night
.
พวกเขาปรากฏตัวในตอนกลางคืน
2 ความคิดเห็น
They
appear
in
October
.
พวกเขาปรากฏตัวในเดือนตุลาคม
You
appear
sad
.
คุณดูเศร้า
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ appear


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย