Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

anybody

คำแปล
ใครก็ได้
Is
anybody
with
you
?
มีใครอยู่กับคุณไหม?
Is
anybody
tired
?
มีใครเหนื่อยไหม?
Ask
anybody
.
ถามใครก็ได้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย