Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

answer

คำแปล

คำตอบ, ตอบ

Your
question
does
not
have
an
answer
.

คำถามของคุณไม่มีคำตอบ

2 ความคิดเห็น

The
answer
is
yes
.

คำตอบคือใช่

1 ความคิดเห็น

Your
question
does
not
have
an
answer
.

คำถามของคุณไม่มีคำตอบ

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ answer

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iansweranswered
he/she/itanswersanswered
you/we/theyansweranswered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง